#002
Ivysaur

#003
Venusaur#004
Charmander

Grass Poison